Mimoriadne valné zhromaždenie

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia

 • z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a. s./,so sídlom v Košiciach, Južná trieda 95, IČO: 31 651 585, konaného dňa 1.7.2022

 • Zoznam príloh

  Príloha č. 1: Listina prítomných akcionárov na riadnom valnom zhromaždení dňa 1.7.2022
  Príloha č. 2: Rokovací a volebný poriadok riadneho valného zhromaždenia ZTS VVÚ KOŠICE a.s. konaného dňa 1.7.2022
  Príloha č.3: Výročná správa predstavenstva za rok 2019
  Príloha č.4: Riadna individuálna účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2019
  Príloha č. 5: Správa dozornej rady za rok 2019 so stanoviskom k Riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
  Príloha č. 6: Správa nezávislého audítora o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a o Výročnej správe predstavenstva za rok 2019
  Príloha č. 7: Výročná správa predstavenstva ZTS VVÚ KOŠICE a. s. za rok 2020
  Príloha č. 8: Riadna individuálna účtovná závierka ZTS WÚ KOŠICE a.s. a návrh na rozdelenie zisku za rok 2020
  Príloha č. 9: Správa nezávislého audítora o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a o Výročnej správe predstavenstva za rok 2020
  Príloha č.10: Schválenie audítora pre rok 2021- Dôvodová správa
  Príloha č. 11: Odvolanie predstavenstva - Dôvodová správa
  Príloha č.12: Zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva - Dôvodová správa
  Príloha č. 13: Odvolanie a voľba členov dozornej rady - Dôvodová správa
  Príloha č .14: Zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady - Dôvodová správa
  Príloha č.15: Odvolanie a voľba členov výboru pre audit - Dôvodová správa

  Verejné obstarávanie

 • Verejné obstarávanie