MASYKO - modulárny automatizovaný systém kontroly akosti tvarovo zložitých výliskov pre automobilový priemysel

O projekte
Kód: 313011C043
Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Žiadateľ: ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
Celková zazmluvnená suma: 8 210 815,87 €
Výzva: OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Vyhlasovateľ výzvy: Výskumná agentúra - Sprostredkovateľský orgán OP II - VA
Zazmluvnená suma NFP: 6 883 160,08 €
Poskytnuté finančné prostriedky prijímateľovi (NFP): 0,00 €
Dátum účinnosti zmluvy: 20.7.2017
Plánovaný začiatok realizácie projektu: 1.8.2017
Plánovaný koniec realizácie projektu: 1.7.2022
Dátum konca realizácie projektu:
Partneri: DB Biotech, a.s.
Miesto realizácie - VÚC: Košický kraj
Základné údaje
ÚDAJE O PROJEKTE
Kód projektu: 313011C043
Názov projektu: MASYKO – modulárny automatizovaný systém kontroly akosti tvarovo zložitých výliskov pre automobilový priemysel
Výzva: OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK
PRIRADENIE K PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE
Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex PO1 OPVaI)
Konkrétny cieľ: NFP: 313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Kategória regiónov: menej rozvinuté regióny
Poskytovateľ pomoci
POSKYTOVATEĽ POMOCI
Subjekt: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Orgán implementácie fondov: RO_OPII - Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra
IČO: 30416094
VYHLASOVATEĽ
Subjekt: Výskumná agentúra
Orgán implementácie fondov: SORO_OPII_VA - Sprostredkovateľský orgán OP II - VA
IČO: 31819494
Adresa: Sliačska 1212/1, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Prijímateľ a partneri
PRIJÍMATEĽ
Obchodné meno / Názov: ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
Sídlo (ulica, číslo, PSČ, obec): Južná trieda 95, 04124 Košice - mestská časť Juh
IČO: 31651585
DIČ: 2020490285
IČZ/IČ:
Platiteľ DPH: Áno
IČ DPH: SK2020490285
Právna forma: Akciová spoločnosť
PARTNERI (3 ZÁZNAM)
37840347
Elektrotechnický klaster - Západné Slovensko
Slovensko
36759007
JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o.
Slovensko
00397610
Technická univerzita v Košiciach
Slovensko
Stručný popis projektu
Popis projektu: MASYKO – Modulárny Automatizovaný SYstém KOntroly akosti tvarovo zložitých výliskov pre automobilový a elektrotechnický priemysel
Hlavným očakávaným výsledkom výskumu predkladaného projektu bude MASYKO, zariadenie vyvinuté na báze skúmania v oblasti servisnej robotiky, meracej techniky a vyhodnocovania dát priemyselnej výroby. Účelom zariadenia bude inovatívna schopnosť kontrolovať tvarovo zložité výlisky z hľadiska kvality. Komplexne pôjde o automatizovaný modulárny systém, ktorý sa bude dať hardvérovo a softvérovo konfigurovať podľa zložitosti kontrolovaného výlisku. Cieľom je zabezpečiť 100 %-nú kontrolu výliskov v prijateľnom čase – rádovo niekoľkých sekúnd až minút. MASYKO je určené predovšetkým pre výrobcov tvarovo zložitých výliskov pre automobilový priemysel, ale bude sa dať využiť aj v iných oblastiach priemyslu (napr. výroba plastových komponentov pre sektor spotrebnej elektroniky). Po mechanickej stránke pôjde o špičkové zariadenie vybavené sadou meracích modulov špecializovaných na konkrétny spôsob merania a kontroly. Je reálny predpoklad, že výsledky a výstupy projektu budú mať pozitívny dopad na celé odvetvie a budú univerzálne uplatniteľné v určitej rozmerovej a materiálovej škále výrobkov.
Výška finančných prostriedkov projektu
ZAZMLUVNENÁ VÝŠKA NFP
Celková zazmluvnená suma: 8 210 815,87 €
Zazmluvnená suma NFP: 6 883 160,08 €
Poskytnuté finančné prostriedky prijímateľovi (NFP): 0,00 €
FINANČNÝ PLÁN (4 ZÁZNAMY)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
6 485 593,07
78,99
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR
397 567,01
4,84
9010 - Vlastné súkromné
1 234 001,06
15,03
9020 - Vlastné verejné
93 654,73
1,14
Harmonogram realizácie projektu
Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch, vrátane podporných aktivít): 60
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: august 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: júl 2022
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 60
Merateľné ukazovatele výstupov projektu
MERATEĽNÉ UKAZOVATELE (8 ZÁZNAMOV)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0057
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
EUR
3 000,0000
P0106
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
počet
2,0000
P0231
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
FTE
5,0000
P0315
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
počet
2,0000
P0325
Počet podporených výskumných inštitúcií
počet
2,0000
P0355
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
počet
2,0000
P0762
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
počet
25,0000
P0763
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
FTE
8,0000
Ďalšie ukazovatele / dáta projektu
Konkrétny cieľ / Kód dát Názov Merná jednotka Subjekt
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
D0139
Počet podaných patentových prihlášok EPO
počet
00397610 - Technická univerzita v Košiciach
D0140
Počet podaných patentových prihlášok ÚPV SR
počet
00397610 - Technická univerzita v Košiciach
D0141
Počet podaných patentových prihlášok USPTO
počet
00397610 - Technická univerzita v Košiciach
D0194
Počet vzniknutých spin-off podnikov
počet
00397610 - Technická univerzita v Košiciach
D0195
Počet vzniknutých start-up podnikov
počet
00397610 - Technická univerzita v Košiciach
D0239
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
počet
00397610 - Technická univerzita v Košiciach
D0240
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
počet
00397610 - Technická univerzita v Košiciach
D0241
Počet publikácií subjektov zo zahraničia v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
počet
00397610 - Technická univerzita v Košiciach
D0242
Počet publikácií subjektov zo zahraničia v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
počet
00397610 - Technická univerzita v Košiciach
D0243
Počet iných podaných patentových prihlášok
počet
00397610 - Technická univerzita v Košiciach
D0139
Počet podaných patentových prihlášok EPO
počet
31651585 - ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
D0140
Počet podaných patentových prihlášok ÚPV SR
počet
31651585 - ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
D0141
Počet podaných patentových prihlášok USPTO
počet
31651585 - ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
D0194
Počet vzniknutých spin-off podnikov
počet
31651585 - ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
D0195
Počet vzniknutých start-up podnikov
počet
31651585 - ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
D0239
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
počet
31651585 - ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
D0240
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
počet
31651585 - ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
D0241
Počet publikácií subjektov zo zahraničia v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
počet
31651585 - ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
D0242
Počet publikácií subjektov zo zahraničia v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
počet
31651585 - ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
D0243
Počet iných podaných patentových prihlášok
počet
31651585 - ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
D0139
Počet podaných patentových prihlášok EPO
počet
36759007 - JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o.
D0140
Počet podaných patentových prihlášok ÚPV SR
počet
36759007 - JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o.
D0141
Počet podaných patentových prihlášok USPTO
počet
36759007 - JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o.
D0194
Počet vzniknutých spin-off podnikov
počet
36759007 - JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o.
D0195
Počet vzniknutých start-up podnikov
počet
36759007 - JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o.
D0239
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
počet
36759007 - JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o.
D0240
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
počet
36759007 - JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o.
D0241
Počet publikácií subjektov zo zahraničia v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
počet
36759007 - JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o.
D0242
Počet publikácií subjektov zo zahraničia v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
počet
36759007 - JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o.
D0243
Počet iných podaných patentových prihlášok
počet
36759007 - JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o.
D0139
Počet podaných patentových prihlášok EPO
počet
37840347 - Elektrotechnický klaster - Západné Slovensko
D0140
Počet podaných patentových prihlášok ÚPV SR
počet
37840347 - Elektrotechnický klaster - Západné Slovensko
D0141
Počet podaných patentových prihlášok USPTO
počet
37840347 - Elektrotechnický klaster - Západné Slovensko
D0194
Počet vzniknutých spin-off podnikov
počet
37840347 - Elektrotechnický klaster - Západné Slovensko
D0195
Počet vzniknutých start-up podnikov
počet
37840347 - Elektrotechnický klaster - Západné Slovensko
D0239
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
počet
37840347 - Elektrotechnický klaster - Západné Slovensko
D0240
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
počet
37840347 - Elektrotechnický klaster - Západné Slovensko
D0241
Počet publikácií subjektov zo zahraničia v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
počet
37840347 - Elektrotechnický klaster - Západné Slovensko
D0242
Počet publikácií subjektov zo zahraničia v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
počet
37840347 - Elektrotechnický klaster - Západné Slovensko
D0243
Počet iných podaných patentových prihlášok
počet
37840347 - Elektrotechnický klaster - Západné Slovensko
Miesta realizácie projektu
MIESTO REALIZÁCIE (3 ZÁZNAMY)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Košice I
Košice - mestská časť Sever
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Košice IV
Košice - mestská časť Juh
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Galanta
Matúškovo
Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky
ZMLUVA
Číslo zmluvy: 015/2017/1.2.1/OPVaI/DP
Dátum platnosti zmluvy: 13.7.2017
Dátum účinnosti zmluvy: 20.7.2017
URL adresa: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3026456&l=sk
DOKUMENTY (1 ZÁZNAM)
Názov dokumentu Zmluva C043.pdf
Dodávatelia
DODÁVATELIA (1 ZÁZNAM)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo
Daniela Petríková - Reklama
33271534
1020774810
Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
KATEGORIZÁCIA V ZMYSLE NARIADENÍ EURÓPSKEJ KOMISIE
Kategórie regiónov: menej rozvinuté regióny
Projekt s relevanciou k Regionálnym integrovaným územným stratégiám: Nie
Projekt s relevanciou k Udržateľnému rozvoju miest: Nie
Identifikácia príspevku k princípu udržateľného rozvoja:
 • Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
 • Identifikácia príspevku k princípu podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia: Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
  OBLASŤ INTERVENCIE
  Konkrétny cieľ: 313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
 • 056 - Investície do infraštruktúry, kapacít a zariadení v MSP, ktoré sú priamo spojené s výskumnými a inovačnými činnosťami
 • 059 - Výskumná a inovačná infraštruktúra (súkromná vrátane vedeckých parkov)
 • 061 - Výskumné a inovačné činnosti v súkromných výskumných strediskách vrátane nadväzovania kontaktov
 • 062 - Transfer technológií a spolupráca medzi univerzitami a podnikmi, najmä v prospech MSP
 • HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ
  Konkrétny cieľ: 313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
 • 07 - Iné nešpecifikované výrobné odvetvia
 • TYP ÚZEMIA
  Konkrétny cieľ: 313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
 • 01 - Veľké mestské oblasti (husté osídlenie > 50 000 obyvateľov
 • 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
 • FORMA FINANCOVANIA
  Konkrétny cieľ: 313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
 • 01 - Nenávratný grant
 • ÚZEMNÉ MECHANIZMY REALIZÁCIE
  Konkrétny cieľ: 313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
 • 07 - Neuplatňuje sa