Podpora inovácií v spoločnosti ZTS VVÚ KOŠICE a.s. - Podpora inovácií v spoločnosti ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

O projekte
Kód: NFP313010C684
Dátum schválenia: 24.4.2017
Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Žiadateľ: ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
Žiadaná výška NFP: 535 345,65 €
Schválená výška NFP: 535 345,65 €
Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií a technologického transferu
Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - Sprostredkovateľský orgán OP II - MH SR
Partneri:
Miesto realizácie - VÚC: Košický kraj
Základné údaje
ÚDAJE ŽIADOSTI O NFP
Kód žiadosti o NFP: NFP313010C684
Názov projektu: Podpora inovácií v spoločnosti ZTS VVÚ KOŠICE a.s.
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií a technologického transferu
Dátum registrácie: 3.10.2016
Dátum schválenia: 24.4.2017
PRIRADENIE K PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE
Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex PO1 OPVaI)
Konkrétny cieľ: NFP: 313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Kategória regiónov: menej rozvinuté regióny
Poskytovatel pomoci
POSKYTOVATEĽ POMOCI
Subjekt: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Orgán implementácie fondov: RO_OPII - Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra
IČO: 30416094
VYHLASOVATEĽ
Subjekt: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Orgán implementácie fondov: SORO_OPII_MHSR - Sprostredkovateľský orgán OP II - MH SR
IČO: 00686832
Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava - mestská časť Ružinov
Žiadateľ a partneri
ŽIADATEĽ
Obchodné meno / Názov: ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
Sídlo (ulica, číslo, PSČ, obec): Južná trieda 95, 04124 Košice - mestská časť Juh
IČO: 31651585
DIČ: 2020490285
IČZ/IČ:
Platiteľ DPH: Áno
IČ DPH: SK2020490285
Právna forma: Akciová spoločnosť
PARTNERI
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.
Stručný popis projektu
Popis projektu: Predkladateľ projektu ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. je spoločnosť pôsobiaca prioritne v oblasti strojárenstva a v oblasti elektrotechniky. Na trhu pôsobí od roku 1992. Je to dynamický priemyselný subjekt. Predmet projektu má väzbu na oblasť hospodárskej špecializácie Automobilový priemysel a strojárstvo vo väzbe na perspektívnu oblasť špecializácie Automatizácia, robotika a digitálne technológie. Projekt je prioritne zameraný na zavedenie výroby dvoch nových produktových radov – roboty a pohony, v rámci nich na 5 nových produktov s vysokým stupňom inovácie a jedinečnosťou na slovenskom i svetovom trhu. Súčasne s novými produktmi bude možné vyrábať špeciálne tvarovo-zložité dielce, efektory a pod. pre špeciálnu techniku a jadrovú energetiku. Realizáciou projektu budú zabezpečené viaceré inovácie – produktu, procesu, v kombinácii s organizačnou inováciou. Hlavná aktivita projektu "Ostatné inovačné opatrenia" sa bude realizovať na 2 miestach realizácie projektu a to vo výrobnej hale a administratívnej budove, na Južnej triede č. 82 a č. 95 v Košiciach. Všetky inovácie budú možné a zabezpečia sa obstaraním troch inovatívnych technológií a komplexného riešenia systému na sledovanie procesu životného cyklu výrobku so súčasným zavedením celopodnikového informačného systému. Realizácia projektu má dopad aj na regionálnu zamestnanosť vytvorením 4 pracovných miest. Projekt má pre žiadateľa veľký význam a predstavuje dôležitý medzník v rozvoji spoločnosti. Prispeje k významnému zvýšeniu konkurencieschopnosti, po zavedení výroby nových produktov ZTS VVÚ KOŠICE a.s. predpokladá výraznejší prienik na nové trhy v rámci Európy a Ázie. Po inovácii procesu sa výrazne zefektívni činnosť spoločnosti a bude možné využívať dáta pomocou centralizovaného prístupu ku všetkým informáciám týkajúcich sa akejkoľvek fázy vývoja a samotnej výroby produktu.
Výška finančných prostriedkov projektu
POŽADOVANÁ VÝŠKA NFP
Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov projektu: 1 189 657,00 €
Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: 1 189 657,00 €
Žiadané percento NFP zo zdrojov EÚ a ŠR: 45,00000000 %
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 535 345,65 €
Žiadaná výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 654 311,35 €
SCHVÁLENÁ VÝŠKA NFP
Schválená celková výška oprávnených výdavkov projektu: 1 189 657,00 €
Schválená celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:
Schválené percento NFP zo zdrojov EÚ a ŠR: 45,00000000 %
Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 535 345,65 €
Schválená výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 654 311,35 €
Harmonogram realizácie projektu
Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch, vrátane podporných aktivít): 12
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: júl 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: jún 2018
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 12
Merateľné ukazovatele výstupov projektu
MERATEĽNÉ UKAZOVATELE (7 ZÁZNAMOV)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0091
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
FTE
4,0000
P0288
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
podniky
1,0000
P0289
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
podniky
1,0000
P0512
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
počet
5,0000
P0513
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
počet
5,0000
P0760
Počet inovovaných procesov
počet
1,0000
P0761
Počet organizačných inovácií
počet
1,0000
Miesta realizácie projektu
MIESTO REALIZÁCIE (1 ZÁZNAM)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Košice IV
Košice - mestská časť Barca
Výsledky odborného hodnotenia
CELKOVÉ HODNOTENIE
Celkový počet bodov: 33,0000
SPOLOČNÝ HODNOTIACI HÁROK
Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
KATEGORIZÁCIA V ZMYSLE NARIADENÍ EURÓPSKEJ KOMISIE
Kategórie regiónov: menej rozvinuté regióny
Projekt s relevanciou k Regionálnym integrovaným územným stratégiám: Nie
Projekt s relevanciou k Udržateľnému rozvoju miest: Nie
Identifikácia príspevku k princípu udržateľného rozvoja:
 • Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
 • Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov
 • Identifikácia príspevku k princípu podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia: Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
  OBLASŤ INTERVENCIE
  Konkrétny cieľ: 313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
 • 001 - Všeobecné výrobné investície v malých a stredných podnikoch ("MSP")
 • 056 - Investície do infraštruktúry, kapacít a zariadení v MSP, ktoré sú priamo spojené s výskumnými a inovačnými činnosťami
 • 069 - Podpora výrobných postupov šetrných k životnému prostrediu a efektívnosť využívania zdrojov v MSP
 • HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ
  Konkrétny cieľ: 313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
 • 07 - Iné nešpecifikované výrobné odvetvia
 • TYP ÚZEMIA
  Konkrétny cieľ: 313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
 • 01 - Veľké mestské oblasti (husté osídlenie > 50 000 obyvateľov
 • 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
 • FORMA FINANCOVANIA
  Konkrétny cieľ: 313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
 • 01 - Nenávratný grant
 • ÚZEMNÉ MECHANIZMY REALIZÁCIE
  Konkrétny cieľ: 313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
 • 07 - Neuplatňuje sa