Podpora technologického transferu a inovácií v spoločnosti ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Základné údaje

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP313010I698
Podpora technologického transferu a inovácií v spoločnosti ZTS VVÚ KOŠICE a.s.
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií a technologického transferu
4
16.5.2017
15.12.2017
Priradenie k programovej štruktúre
311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex PO1 OPVaI)
313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
menej rozvinuté regióny
Základné údaje
ÚDAJE ŽIADOSTI O NFP
Kód žiadosti o NFP: NFP313010T368
Názov projektu: Podpora výskumných a inovačných aktivít v spoločnostiach ZTS VVÚ Košice a.s. a DB Biotech, a.s.
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie
Poradové číslo posudzovaného obdobia: 3
Dátum registrácie: 7.12.2018
Dátum schválenia: 9.3.2020
PRIRADENIE K PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE
Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex PO1 OPVaI)
Konkrétny cieľ: NFP: 313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Kategória regiónov: menej rozvinuté regióny
Poskytovateľ pomoci
POSKYTOVATEĽ POMOCI
Subjekt: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Orgán implementácie fondov: RO_OPII - Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra
IČO: 30416094
VYHLASOVATEĽ
Subjekt: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Orgán implementácie fondov: SORO_OPII_MHSR - Sprostredkovateľský orgán OP II - MH SR
IČO: 00686832
Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava - mestská časť Ružinov
Žiadateľ a partneri
ŽIADATEĽ
Obchodné meno / Názov: ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
Sídlo (ulica, číslo, PSČ, obec): Južná trieda 95, 04124 Košice - mestská časť Juh
IČO: 31651585
DIČ: 2020490285
IČZ/IČ:
Platiteľ DPH: Áno
IČ DPH: SK2020490285
Právna forma: Akciová spoločnosť
PARTNERI (1 ZÁZNAM)
IČO 36606936
Názov DB Biotech, a.s.
Štát Slovensko
Právny predchodca
Stručný popis projektu
Popis projektu: Spoločnosť ZTS VVÚ Košice sa dlhodobo venuje oblasti výskumu, návrhu a výroby strojov a technológií pre rôzne hospodárske odvetvia. Projekt bude realizovaný dvomi partnermi (ZTS VVÚ Košice a DB BIOTECH), bude nadväzovať na doterajšiu činnosť oboch partnerov a bude realizovaný prostredníctvom hlavných aktivít: Priemyselný výskum a Realizácia inovačných opatrení. Výskumno-vývojová a aj inovačná časť projektu budú realizované v Košiciach. Realizácia projektu bude zameraná na inováciu produktu spočívajúcu vo výskume, návrhu a zabezpečení praktického uplatnenia nového produktu Bench autostainer – kompaktný automatizovaný prístroj pre imunohistochemické vyšetrenie bioptického materiálu. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť zvýšením podnikových výdavkov na priemyselný výskum pri súčasnom efektívnom zužitkovaní výsledkov výskumu v hospodárskej a spoločenskej praxi. Dosiahnutie stanoveného cieľa bude sledované prostredníctvom merateľných ukazovateľov uvedených v bode 7.2 ŽoNFP - časť 8.
Výška finančných prostriedkov projektu
POŽADOVANÁ VÝŠKA NFP
Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov projektu: 4 420 666,27 €
Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: 0,00 €
Žiadané percento NFP zo zdrojov EÚ a ŠR: 74,75493417 %
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 3 304 666,16 €
Žiadaná výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 1 116 000,11 €
SCHVÁLENÁ VÝŠKA NFP
Schválená celková výška oprávnených výdavkov projektu: 4 420 666,27 €
Schválená celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: 0,00 €
Schválené percento NFP zo zdrojov EÚ a ŠR: 74,75493417 %
Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 3 304 666,16 €
Schválená výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 1 116 000,11 €
Harmonogram realizácie projektu
Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch, vrátane podporných aktivít): 36
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: júl 2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: jún 2022
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 36
Merateľné ukazovatele výstupov projektu
SCHVÁLENÉ MERATEĽNÉ UKAZOVATELE (11 ZÁZNAMOV)
P0231
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
FTE
3,0000
P0280
Počet podaných patentových prihlášok
počet
1,0000
P0282
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
podniky
2,0000
P0284
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
podniky
2,0000
P0288
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
podniky
2,0000
P0289
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
podniky
2,0000
P0325
Počet podporených výskumných inštitúcií
počet
2,0000
P0326
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
počet
2,0000
P0355
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
počet
6,0000
P0512
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
počet
1,0000
P0513
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
počet
1,0000
Miesta realizácie projektu
MIESTO REALIZÁCIE (2 ZÁZNAMY)
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Košice II
Košice - mestská časť Západ
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Košice IV
Košice - mestská časť Juh
Výsledky odborného hodnotenia
CELKOVÉ HODNOTENIE
Celkový počet bodov: 38,0000
SPOLOČNÝ HODNOTIACI HÁROK
Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
KATEGORIZÁCIA V ZMYSLE NARIADENÍ EURÓPSKEJ KOMISIE
Kategórie regiónov: menej rozvinuté regióny
Projekt s relevanciou k Regionálnym integrovaným územným stratégiám: Nie
Projekt s relevanciou k Udržateľnému rozvoju miest: Nie
Identifikácia príspevku k princípu udržateľného rozvoja:
 • Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
 • Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov
 • Identifikácia príspevku k princípu podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia: Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
  OBLASŤ INTERVENCIE
  Konkrétny cieľ: 313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
 • 056 - Investície do infraštruktúry, kapacít a zariadení v MSP, ktoré sú priamo spojené s výskumnými a inovačnými činnosťami
 • HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ
  Konkrétny cieľ: 313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
 • 07 - Iné nešpecifikované výrobné odvetvia
 • TYP ÚZEMIA
  Konkrétny cieľ: 313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
 • 01 - Veľké mestské oblasti (husté osídlenie > 50 000 obyvateľov
 • FORMA FINANCOVANIA
  Konkrétny cieľ: 313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
 • 01 - Nenávratný grant
 • ÚZEMNÉ MECHANIZMY REALIZÁCIE
  Konkrétny cieľ: 313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
 • 07 - Neuplatňuje sa