Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

O projekte
Kód: NFP312030U649
Dátum schválenia: 26.4.2019
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Žiadateľ: ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
Žiadaná výška NFP: 132 856,38 €
Schválená výška NFP: 132 856,38 €
Výzva: OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností
Vyhlasovateľ výzvy: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-IA_MPSVRSR
Partneri:
Miesto realizácie - VÚC: Košický kraj
Základné údaje
ÚDAJE ŽIADOSTI O NFP
Kód žiadosti o NFP: NFP312030U649
Názov projektu: Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti ZTS VVÚ KOŠICE a.s.
Výzva: Rozvoj sektorových zručností
Poradové číslo posudzovaného obdobia: 4
Dátum registrácie: 30.1.2019
Dátum schválenia: 26.4.2019
PRIRADENIE K PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE
Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje
Prioritná os: 312030 - 3. Zamestnanosť
Konkrétny cieľ: NFP: 312030011 - 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby
Kategória regiónov: menej rozvinuté regióny
Poskytovateľ pomoci
POSKYTOVATEĽ POMOCI
Subjekt: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Orgán implementácie fondov: RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
IČO: 00681156
VYHLASOVATEĽ
Subjekt: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Orgán implementácie fondov: SORO_OPLZ_IA_MPSVRSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-IA_MPSVRSR
IČO: 30854687
Adresa: Špitálska 6, 81455 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Žiadateľ a partneri
ŽIADATEĽ
Obchodné meno / Názov: ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
Sídlo (ulica, číslo, PSČ, obec): Južná trieda 95, 04124 Košice - mestská časť Juh
IČO: 31651585
DIČ: 2020490285
IČZ/IČ:
Platiteľ DPH: Áno
IČ DPH: SK2020490285
Právna forma: Akciová spoločnosť
PARTNERI
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.
Stručný popis projektu
Popis projektu:
Pri realizácii projektu Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti ZTS VVÚ Košice a.s. je hlavným cieľom zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja, strojárenstva a elektrotechniky. Zvýšenie zručností v týchto oblastiach, vrátane informačných a komunikačných technológií, prispeje k lepšej efektivite práce a k ich budúcemu kariérnemu rastu. Zamestnanci tak nadobudnú vyššiu kvalifikáciu, ktorá tak bude mať priamy vplyv na výkon zamestnancom na tej ktorej pozícii, nakoľko sa zvýši ich uplatniteľnosť v rámci spoločnosti. Takýto zamestnanci sa stanú dobrým základom pre následný rozvoj a zavádzanie súvisiacich inovačných trendov. Do projektu bude zaradených celkovo 35 školiacich sa zamestnancov, 5 interných lektorov a 5 interných inštruktorov/majstrov. Hlavným zámerom pri realizácii projektu je prehlbovanie získaných zručnosti, vedomosti, skúsenosti a postupov, potrebných pre ďalšie uplatnenie zamestnanca v spoločnosti ZTS VVÚ Košice a.s. vykonávaných na základe pracovného pomeru na konkrétnom pracovnom mieste.

Projekt tvoria dve hlavné aktivity (z toho jedna je implementovaná v rámci dvoch podaktivít). Projekt bude realizovaný na oprávnenom území menej rozvinutých regiónov SR, t.j. územie SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja nasledovne: NUTS III – Košický kraj – v meste Košice (okres Košice IV). Cieľovou skupinou sú zamestnanci spoločnosti ZTS VVÚ Košice a.s. pracujúci v pracovnom pomere podľa Zákonníka práce, v znení neskorších predpisov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (SR) a miestom výkonu práce, určenom v pracovnej zmluve, na oprávnenom území menej rozvinutého regiónu SR, t.j. územia SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Projekt bude napĺňať nasledovné merateľné ukazovatele:

P0683 Zamestnané osoby, vrátane samostatne zárobkovo činných osôb (ďalej aj SZČ) P0638 Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní P0109 Osoby vo veku nad 50 rokov

Projekt je v súlade so špecifickým cieľom 3.1.1 výzvy - Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby ako aj v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj, podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia.
Výška finančných prostriedkov projektu
POŽADOVANÁ VÝŠKA NFP
Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov projektu: 132 856,38 €
Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:
Žiadané percento NFP zo zdrojov EÚ a ŠR: 100,00000000 %
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 132 856,38 €
Žiadaná výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 0,00 €
SCHVÁLENÁ VÝŠKA NFP
Schválená celková výška oprávnených výdavkov projektu: 132 856,38 €
Schválená celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:
Schválené percento NFP zo zdrojov EÚ a ŠR: 100,00000000 %
Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 132 856,38 €
Schválená výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 0,00 €
Harmonogram realizácie projektu
Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch, vrátane podporných aktivít): 12
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: máj 2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: apríl 2020
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 12
Merateľné ukazovatele výstupov projektu
SCHVÁLENÉ MERATEĽNÉ UKAZOVATELE (11 ZÁZNAMOV)
P0109
Osoby vo veku nad 50 rokov
počet
21,0000
P0638
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
počet
35,0000
P0683
Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
počet
35,0000
Miesta realizácie projektu
MIESTO REALIZÁCIE (2 ZÁZNAMY)
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Košice IV
Košice - mestská časť Juh
Výsledky odborného hodnotenia
CELKOVÉ HODNOTENIE
Celkový počet bodov: 57,0000
SPOLOČNÝ HODNOTIACI HÁROK
Spoločný hodnotiaci harok_bm.pdf
Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
KATEGORIZÁCIA V ZMYSLE NARIADENÍ EURÓPSKEJ KOMISIE
Kategórie regiónov: menej rozvinuté regióny
Projekt s relevanciou k Regionálnym integrovaným územným stratégiám: Nie
Projekt s relevanciou k Udržateľnému rozvoju miest: Nie
Identifikácia príspevku k princípu udržateľného rozvoja:
 • Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality
 • Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily
 • Identifikácia príspevku k princípu podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia: Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.
  OBLASŤ INTERVENCIE
  Konkrétny cieľ: 312030011 - 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby
 • 102 - Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, a to aj prostredníctvom miestnych iniciatív v oblasti zamestnanosti a podpory mobility pracovnej sily
 • HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ
  Konkrétny cieľ: 312030011 - 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby
 • 07 - Iné nešpecifikované výrobné odvetvia
 • TYP ÚZEMIA
  Konkrétny cieľ: 312030011 - 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby
 • 07 - Neuplatňuje sa
 • FORMA FINANCOVANIA
  Konkrétny cieľ: 312030011 - 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby
 • 01 - Nenávratný grant
 • ÚZEMNÉ MECHANIZMY REALIZÁCIE
  Konkrétny cieľ: 312030011 - 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby
 • 07 - Neuplatňuje sa