Koksárenská pec

Účelom experimentálnej koksovacej pece s pohyblivou stenou je charakterizácia uhoľných náloží pred ich spracovaním v koksovacích batériách a súčasne optimalizácia procesu koksu pre konkrétny uhoľný typ.Rúra je vybavená riadiacim systémom a príslušným softvérom, ktorý umožňuje interaktívne nastavenie parametrov procesu koksovania, automatické zaznamenávanie všetkých vykonaných operácií, zaznamenávanie všetkých nameraných parametrov procesu a tiež ochranu rúry pred možnými deštruktívnymi procesmi.

Popis

Technické parametre:

330 kg sa naplní zhora do pece a ohreje sa na teplotu až do 1000 ° C. Kruhový koksový cyklus podobný tomu, ktorý sa vykoná v skutočných koksovacích komorách, sa simuluje 16 až 18 hodín. Koksárenský plyn sa zhromažďuje, spálí a očistí predtým, ako sa uvoľní do atmosféry. Po spracovaní uhlia na koks sa tento natlačí do kaliaceho vozňa. Rozloženého v malej kaliacej jednotke, kde sa následne zakalí prudom vody. Obdobne ako v reálnych prevadzkových podmienkach.

Výhody použitia experimentálnej koksárenskej pece s pohyblivou stenou:

• Dosiahnutie vhodného zloženia zmesí uhlia – zníženie nákladov, zvyšovanie kvality koksu
• Zvyšujúca sa flexibilita pri zmenách kvality vstupných materiálov – zvyšovanie stability koksu
• Využívanie typov uhlia nižšej kvality – zníženie nákladov
• Stanovenie vhodnej hustoty náboja – zvyšovanie kvality koksu, zvyšovanie produktivity batérie
• Monitorovanie expanzie nabíjania – ochrana stability komôr, zvyšovanie životnosti batérie
• Monitorovanie vplyvu koksovacích rýchlostí a trvania koksu na proces karbonizácie – zvýšenie produkcie batérií, kvalita koksu, zníženie spotreby energie
• Sledovanie kontrakcie koksu – zabránenie prevádzke koksovacej pece s vysokou účinnosťou, zabezpečenie stálej produkcie, zvýšenie produktivity batérie, ochrana stability v komore, zníženie emisií
• Používanie prísad v náplniach – zvyšovanie kvality koksu, produktivita batérie, zníženie nákladov (lacnejšie koksovateľné uhlie), likvidácia nebezpečného odpadu z výroby
• Testovanie nových technológií prípravy uhlia – zníženie nákladov (lacnejšie nekoksovateľné uhlie), zvýšenie produktivity batérie, kvalita koksu
• Monitorovanie porúch a opotrebovanie obloženia stien komory – zníženie emisií, zníženie nákladov na opravu, zvýšenie produktivity, predĺženie životnosti batérie
• Skúšanie nových žiaruvzdorných materiálov pre obloženie – možnosť uplatnenia výsledkov pri novej konštrukcii batérií