Zavedenie normy STN EN 1090 a smernice PED 2014/68/EU v ZTS VVÚ KOŠICE a. s.

O projekte
Kód: NFP313030N932
Dátum schválenia: 21.6.2018
Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Žiadateľ: ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
Žiadaná výška NFP: 66 997,47 €
Schválená výška NFP: 66 997,47 €
Výzva: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov
Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - Sprostredkovateľský orgán OP II - MH SR
Partneri:
Miesto realizácie - VÚC: Košický kraj
Základné údaje
ÚDAJE ŽIADOSTI O NFP
Kód žiadosti o NFP: NFP313030N932
Názov projektu: Zavedenie normy STN EN 1090 a smernice PED 2014/68/EU v ZTS VVÚ KOŠICE a. s.
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov
Poradové číslo posudzovaného obdobia: 1
Dátum registrácie: 30.1.2018
Dátum schválenia: 21.6.2018
PRIRADENIE K PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE
Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 313030 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP (ex PO3 OPVaI)
Konkrétny cieľ: NFP: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Kategória regiónov: menej rozvinuté regióny
Poskytovatel pomoci
POSKYTOVATEĽ POMOCI
Subjekt: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Orgán implementácie fondov: RO_OPII - Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra
IČO: 30416094
VYHLASOVATEĽ
Subjekt: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Orgán implementácie fondov: SORO_OPII_MHSR - Sprostredkovateľský orgán OP II - MH SR
IČO: 00686832
Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava - mestská časť Ružinov
Žiadateľ a partneri
ŽIADATEĽ
Obchodné meno / Názov: ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
Sídlo (ulica, číslo, PSČ, obec): Južná trieda 95, 04124 Košice - mestská časť Juh
IČO: 31651585
DIČ: 2020490285
IČZ/IČ:
Platiteľ DPH: Áno
IČ DPH: SK2020490285
Právna forma: Akciová spoločnosť
PARTNERI
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.
Stručný popis projektu
Popis projektu: Predkladateľ projektu ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. je spoločnosť pôsobiaca prioritne v oblasti strojárenstva a v oblasti elektrotechniky. Na trhu pôsobí od roku 1992. Je to dynamický priemyselný subjekt. Predmet projektu má väzbu na všetky oblasti, v ktorých spoločnosť pôsobí. Ide o zavádzanie nových procesov zabezpečujúcich kvalitu vyrábanej produkcie spoločnosti. Projekt je prioritne zameraný na zavedenie noriem EN1090 a PED 2014/68/EU. Výsledkom realizácie projektu bude zavedenie nových štandardov vyššej kvality do výroby. Hlavná aktivita projektu "Zavedenie normy STN EN 1090 a smernice PED 2014/68/EU v ZTS VVÚ KOŠICE a. s." sa bude realizovať na 2 miestach realizácie projektu a to vo výrobnej hale a administratívnej budove, na Južnej triede č. 82 a č. 95 v Košiciach. Všetky inovácie sa zabezpečia certifikáciou autorizovanou osobou. Projekt má pre žiadateľa veľký význam a predstavuje dôležitý medzník v rozvoji spoločnosti. Prispeje k významnému zvýšeniu konkurencieschopnosti, po zavedení nových štandardov kvality v spoločnosti ZTS VVÚ KOŠICE a. s. predpokladáme stabilizáciu a rast na domácom trhu a výraznejší prienik na nové trhy v rámci Európy a Ázie.
Výška finančných prostriedkov projektu
POŽADOVANÁ VÝŠKA NFP
Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov projektu: 95 710,67 €
Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:
Žiadané percento NFP zo zdrojov EÚ a ŠR: 70,00000000 %
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 66 997,47 €
Žiadaná výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 28 713,20 €
SCHVÁLENÁ VÝŠKA NFP
Schválená celková výška oprávnených výdavkov projektu: 95 710,67 €
Schválená celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:
Schválené percento NFP zo zdrojov EÚ a ŠR: 70,00000000 %
Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 66 997,47 €
Schválená výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 28 713,20 €
Harmonogram realizácie projektu
Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch, vrátane podporných aktivít): 12
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: marec 2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: február 2019
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 12
Merateľné ukazovatele výstupov projektu
MERATEĽNÉ UKAZOVATELE (7 ZÁZNAMOV)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0284
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
podniky
1,0000
P0878
Počet získaných certifikátov
počet
2,0000
Miesta realizácie projektu
MIESTO REALIZÁCIE (1 ZÁZNAM)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Košice IV
Košice - mestská časť Juh
Výsledky odborného hodnotenia
CELKOVÉ HODNOTENIE
Celkový počet bodov: 35,0000
SPOLOČNÝ HODNOTIACI HÁROK
Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
KATEGORIZÁCIA V ZMYSLE NARIADENÍ EURÓPSKEJ KOMISIE
Kategórie regiónov: menej rozvinuté regióny
Projekt s relevanciou k Regionálnym integrovaným územným stratégiám: Nie
Projekt s relevanciou k Udržateľnému rozvoju miest: Nie
Identifikácia príspevku k princípu udržateľného rozvoja:
 • Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
 • Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov
 • Identifikácia príspevku k princípu podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia: Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
  OBLASŤ INTERVENCIE
  Konkrétny cieľ: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
 • 064 - Výskumné a inovačné postupy v MSP (vrátane systémov poukazov, inovácií v oblasti postupov, projektov, služieb a sociálnej inovácie)
 • HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ
  Konkrétny cieľ: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
 • 07 - Iné nešpecifikované výrobné odvetvia
 • TYP ÚZEMIA
  Konkrétny cieľ: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
 • 01 - Veľké mestské oblasti (husté osídlenie > 50 000 obyvateľov
 • FORMA FINANCOVANIA
  Konkrétny cieľ: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
 • 01 - Nenávratný grant
 • ÚZEMNÉ MECHANIZMY REALIZÁCIE
  Konkrétny cieľ: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
 • 07 - Neuplatňuje sa